نمونه بردارهای کمپانی هیدروبایاس

کمپانی هیدروبایاس از سال ۱۹۲۷ تاسیس شده است. نزدیک به یک قرن است که هیدروبایاس تجهیزات خاص نمونه برداری، تورهای پلانکتونی و ابزار خاص محققان اقیانوس شناسی، آب شناسی را طراحی و تولید میکند. تجهیزات این کمپانی دارای کیفیت، دوام و دقت ساخت بینظیر میباشند. تولیدات هیدروبایاس بدون رقیب در اکثریت قریب به اتفاق تحقیقات فوق الذکر، در حال نمونه برداری و استفاده محققان و کارشناسان میباشند.

             

  • نمونه بردارهای  متنوع نظیر روتنر، نیسکین، روزت، لیمنوس، مولتی لیمنوس، میکروس،

  • نمونه بردار اعماق مطابق استاندارد اروپایی، بصورت تجمعی بر اساس عمق یا  زمان

  • نمونه بردار single fire برای نمونه برداری دقیق از عمق موردنظر  همزمان با CTD

  • تجهیزات نمونه برداری از رسوبات در مدلهای مختلف،

  •  تورهای پلانکتونی در مدلهای مختلف

  •  ابزار شمارش پلانکتونی

  •  دیسک سچی

  •  مولینه های مختلف

  •  انکیوباتور کلروفیل

  • قرقره های مختلف برای عملیات نمونه برداری