اخبار

شکوفایی جلبکی در سواحل شرقی چین

سواحل کینگ داوو در استان شرقی شاندانگ در اوج تعطیلات تابستانی با کشند قرمز روبرو شد. از سال ١٩۵٠ حدود ٨٠ درصد جنگلهای حرا در چین از بین رفته و نیز مساحت تالابها تا مرز ۵٧ درصد کاهش یافته است.. حدود ٣٠ درصد تالابهای از بین رفته بعلت احیا اراضی در مناطق مزبور بوده است. افزایش روز افزون ورود الاینده های مختلف، کودهای شیمیایی ، آفت کشها به رودخانه ها و مصب از دلایل دیگر این پدیده میباشد. تحقیقات دیگری نشان میدهد که در چین حدود ۴٨ خور با فلزات سنگین، مواد نفتی و حشره کش ها آلوده شده اند.

کشند قرمز

در ٢٠ سال اخیر چین در هر سال با ٨٣ کشند قرمز مواجه شده است. نکته جالب توجه این است که تحقیقات اندک انجام شده نشان میدهد که سواحل نزدیک استان زیامین آسیدی میباشد که شرایط مناسبی برای رشد فیتوپلانکتون ها نمی باشد و هنوز تحقیقات برای تشخیص بروز چنین شکوفایی جلبکی وسیع ادامه دارد.