اخبار

برگزاري نشست علمي-اجرائي در خصوص پايش on- line

در راستاي ارتقاء سطح دانش و توانمندسازي كارشناسان دفتر پايش فراگير آلودگي محيط زيست و پيرو هماهنگي انجام شده توسط گروه پايش هاي بيولوژيكي با شركت بدر آذين بنا، نشست علمي-اجرائي در خصوص پايش on- line با شرح عناوين مانيتورينگ مواد نفتي، BTEXوPAHمانيتورينگ شكوفايي جلبكي و سيانو باكتريها، مانيتورينگ كلروفيل a،مانيتورينگ پارامترهاي فيزيكو شيميايي پيكره هاي آبي، مانيتورينگ فلزات سنگين ، حشره كش ها و آفت كش ها با استفاده از نشانگرهاي بيولوژيكي در  محل مركز كنترل و پايش محيطزيست برگزار شد. طي اين نشست انواع روشهاي اندازه گيري،  تجهيزات مورد استفاده  و راهكارهاي مناسب جهت هريك ازروشها ارائه گرديد

لینک خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست کشور:

http://doe.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=89bc55ba-485c-4bef-9d40-b0e47acdc22f&WebPartID=f2887b85-ef46-44bd-a8ef-2aae5fe05229&ID=4c271442-4434-4aac-9fd4-5ea9d760fd14