مشخصات فنی تجهیزات اندازه گیری مواد مغذی

 

آنالایزر آنلاین بلومون Bluemon کمپانی GO-SYS (گوسیس) برای اندازه گیری آنلاین پارامترهای زیر طراحی شده است:

 

اندازه گیری آنلاین اورتوفسفات ، فسفر کل (BlueMon_Orthophosphate_1FP0_product_sheet_en_web)

اندازه گیری انلاین نیترات ، نیتروژن کل (BlueMon_Nitrat_2FNO_Produktblatt_en)

اندازه گیری آنلاین نیتریت (BlueMon_Nitrit_1F90_Produktblatt_en)

اندازه گیری آنلاین غلظت سیلیکا (BlueMon_Silica_1FS0_product_sheet_en_web)