راهکارها

مانیتورینگ محیط زیست در ابتدا نیاز به شناخت کافی از پیکره آبی مورد مطالعه دارد. در ادامه با توجه به وجود انواع و اقسام تجهیزات اندازه گیری انتخاب نوع و مدل مناسب نیاز به تجربه اندازه گیری و مانیتورینگ در هر مورد دارد. امروزه نیاز به مانیتورینگ آنلاین خود از نیازمندیهای اصلی کارشناسان و مهندسین آب و محیط زیست است. انتقال همزمان تغییرات در پارامترهای مورد مطالعه و امکان انتقال به مراکز کنترل داده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که تاخیر در شناخت هر نوع آلاینده ای ممکن است خسارتهای غیر قابل جبرانی به بار آورد.