۹ شهر از ایالت کالیفرنیا وارد چهارمین سال خشکسالی خود می شوند

۹ شهر در ایالت کالیفرنیا در بدترین وضعیت خشکسالی خود قرار دارند. ورود به چهارمین سال متوالی خشکسالی عواقب سنگینی بر روی بخشهای کشاورزی، سیستمهای آب شهری، محیط زیست و مصرف کنندگان آب در ایالت کالیفرنیا خواهد داشت.

بر اساس اطلاعات بدست آمده از پایش خشکسالی ایالت متحده، طی همکاری مراکز دانشگاهی و سازمانهای دولتی، ۵ درجه برای خشکسالی از خشکسالی غیرعادی (D0) تا استثنائی (D4)  تعریف شده است. ۱۰۰% سه شهر در ایالت کالیفرنیا در وضعیت استثنایی  (D4) و ۱۰۰% همه ی ۹ شهر مذکور در این ایالت در وضعیت خشکسالی خیلی شدید (D3) قرار دارند.

به گفته ی برد ریپی، هواشناس سازمان کشاورزی ایالت متحده، افزون بر آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی هم از منابع اصلی تامین آب در طول دوران خشکسالی ایالت کالیفرنیا محسوب می شوند. طی بررسی های به عمل آمده از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، آبهای زیرزمینی ممکن است بتوانند تا ۷۵ درصد از فقدان آبهای سطحی را جبران نمایند، اما مشکل اینجاست که سیستم پایش آبهای زیرزمینی به اندازه سیستم پایش آبهای سطحی پیشرفته نیست و تخمین درستی از این آبها در منابع زیر زمینی وجود ندارد.

 خشکسالی در ایالت کالیفرنیا مسبب از بین رفتن ۱۶۵۶۴۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی و نیز هدر رفت ۸۰۰ میلیون دلار از درآمدهای بخش کشاورزی در سال گذشته بوده است. بیش از ۱۷۰۰۰ شغل نیز در ایالت کالیفرنیا بدلیل خشکسالی از بین رفت.

رفرنس: http://droughtmonitor.unl.edu/