اخبار

برگزاری نشست علمی-اجرائی در خصوص پایش on- line

در راستای ارتقاء سطح دانش و توانمندسازی کارشناسان دفتر پایش فراگیر آلودگی محیط زیست و پیرو هماهنگی انجام شده توسط گروه پایش های بیولوژیکی با شرکت بدر آذین بنا، نشست علمی-اجرائی در خصوص پایش on- line با شرح عناوین مانیتورینگ مواد نفتی، BTEXوPAHمانیتورینگ شکوفایی جلبکی و سیانو باکتریها، مانیتورینگ کلروفیل a،مانیتورینگ پارامترهای فیزیکو شیمیایی پیکره های آبی، مانیتورینگ فلزات سنگین ، حشره کش ها و آفت کش ها با استفاده از نشانگرهای بیولوژیکی در  محل مرکز کنترل و پایش محیطزیست برگزار شد. طی این نشست انواع روشهای اندازه گیری،  تجهیزات مورد استفاده  و راهکارهای مناسب جهت هریک ازروشها ارائه گردید

لینک خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست کشور:

http://doe.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=89bc55ba-485c-4bef-9d40-b0e47acdc22f&WebPartID=f2887b85-ef46-44bd-a8ef-2aae5fe05229&ID=4c271442-4434-4aac-9fd4-5ea9d760fd14