مشخصات فنی تجهیزات دبی سنج راداری و پرتابل شبکه های جمع آوری فاضلاب