مشخصات فنی تجهیزات دبی سنج راداری و پرتابل شبکه های جمع آوری فاضلاب

 

مشخصات فنی فلومترهای پالس داپلری:

بروشور انگلیسی فلومتر پالس داپلری پرتابل (مستغرق) Q-Eye MIII

بروشور انگلیسی فلومتر پالس داپلری ثایت (مستغرق) مدل Q-Eye PSC MT

بروشور انگلیسی فلومتر پالس داپلری دو طرفه ثابت (مستغرق) مدل Aquaprofiler MT

بروشور انگلیسی فلومتر پالس داپلری ثایت (مستغرق) مدل Q-Eye PSC

بروشور انگلیسی فلومتر پالس داپلری دو طرفه (پرتابل) مدل Aquaprofiler MPro

 

مشخصات فنی فلومتر راداری

بروشور انگلیسی فلومتر راداری (غیرتماسی) مدل Q-Eye Radar MT

 

مشخصات فنی فلومترهای ترانزیت تایم

بروشور انگلیسی فلومتر ترانزیت تایم کانال روباز  مدل Kanalis TT

بروشور انگلیسی فلومتر ترانزیت تایم کانال روباز  مدل Kanalis TT MT

بروشور انگلیسی فلومتر ترانزیت تایم کانال روباز مدل  Fluvius TT

بروشور انگلیسی فاومتر ترانزیت تایم لوله ای (اینزرشن) مدل Doctus TT

بروشور انگلیسی فلومتر ترانزیت تایم لوله ای (کلمپ-آن) مدل Doctus TT COHP

بروشور انگلیسی فلومتر ترانزیت تایم لوله ای (اینزرشن) مدل Revision

 

مشخصات فنی فلومتر التراسونیک پرتابل نقطه ای

بروشور انگلیسی فلومتر التراسونیک نقطه ای (پرتابل) مدل Aquaprofiler M

 

مشخصات فنی دستگاه التراسونیک اندازه گیری رسوب

بروشور انگلیسی دستگاه اندازه گیری رسوب مدل Sedicat Pro