مشخصات فنی تجهیزات اندازه گیری مواد مغذی

آنالایزر آنلاین بلومون Bluemon کمپانی GO-SYS (گوسیس) برای اندازه گیری آنلاین پارامترهای زیر طراحی شده است:

اندازه گیری آنلاین اورتوفسفات، فسفر کل

اندازه گیری آنلاین نیترات ، نیتروژن کل