راهکارها

پایش آنلاین محیط زیست در ابتدا نیاز به شناخت کافی از پیکره آبی مورد مطالعه دارد. در ادامه با توجه به وجود انواع و اقسام تجهیزات اندازه گیری انتخاب نوع و مدل مناسب نیاز به تجربه اندازه گیری و پایش در هر مورد دارد. امروزه نیاز به پایش آنلاین خود از نیازمندیهای اصلی کارشناسان و مهندسین آب و محیط زیست است. انتقال همزمان تغییرات در پارامترهای مورد مطالعه و امکان انتقال به مراکز کنترل داده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که تاخیر در شناخت هر نوع آلاینده ای ممکن است زیانبار باشد.