اندازه گیری مواد مغذی

مواد مغذی macro nutrient شامل فسفر، نیتروژن، کربن و سیلیکا میباشد. ترکیبات هر کدام از این عناصر در پیکره های آبی بدلایل مختلف وجود دارند. کربن جزو بیومس موجودات زنده میباشد. ترکیبات فسفری معمولا بصورت فسفرهای ارگانیک و معدنی وجود دارند. یکی از ترکیبات مشهور که معمولا بعنوان یکی از دو ماده اصلی مواد مغذی در منابع آب و نیز خروجی پسآب کارخانه ها مطرح است فسفات یا اورتوفسفات ها میباشند. ترکیبات نیتروژنی در قالب نیترات، نیتریت و آمونیا در پیکره های آبی  و خروجی پسآب تصفیه خانه ها وجود دارند. اندازه گیری نیترات و آمونیا در پروسه نیتریفیکاسیون به جای اندازه گیری اکسیژن محلول در حوضچه های هوادهی از دیگر موارد مهم میباشد.

معمولا اندازه گیری مواد مغذی در قالب TN و TP در رودخانه ها و دریاچه های مخازن سدها نیز از اهمیت بالقوه ای برخوردار است. کارشناسان و مهندسین مختلف همیشه اندازه گیری فسفات و نیترات ها را از پارامترهای مهم خود میدانند. اندازه گیری این مواد اطلاعات بسیار زیادی را به کارشناسان و مدیران میدهد. در این برگه تجهیزات و راهکارهای شرکت مهندسین بدرآذین بنا در زمینه اندازه گیری مواد مغذی ارائه میگردد.

 

۱) اندازه گیری مواد مغذی بصورت آنلاین: اندازه گیری مواد مغذی فسفات (اورتوفسفات)، فسفر کل، نیترات، نیتریت، آمونیا، سیلیکا بااستفاده از آنالایزر انلاین مدل بلومون، میسر میشود. این آنالایزر با استفاده از متد رنگ سنجی برای اندازه گیری پارامترهای فوق الذکر استفاده میکند. در این روش با اضافه کردن ریجنت (محلول) رنگ نمونه بدلیل وجود پارامتر مورد نظر تغییر می یابد. در ادامه میزان جذب نور در دستگاه فتومتر اندازه گیری میشود. در آنالایزر آنلاین بلومون از ترانسمیتر مدل بلوباکس استفاده شده است. با این تکنولوژی امکان اضافه نمودن سنسورهای دیگر نظیر سنسور COD و غیره نیز براحتی بدون اضافه کردن نمایشگر فراهم میشود.

 

آنالایزر آنلاین مواد مغذی

آنالایزر آنلاین مواد مغذی  مدل بلومون