دبی سنج راداری

متد اندازه گیری امواج راداری، قابلیت انعکاس از مواد سطح بر اساس ثابت دی الکتریک مواد می باشد. هرگونه موادی که ثابت دی الکتریک بزرگتر از ۲ داشته باشند مانند آب، نفت خام، آمونیاک و … میتوانند سیگنال های رادار و مایکروویو را منعکس کنند. از طرفی، سیگنال های رادار تمایل به عبور از داخل مواد با ثابت دی الکتریک کمتر از ۲ مانند آب، بخار، برخی گازها و فوم دارند. بنابراین گازها و فوم حداقل تاثیر را روی اندازه گیری های راداری دارند.

فلومتر راداری مدل Q-EYE RADAR

فلومتر راداری مدل Q-EYE RADAR

پرتو راداری از قسمت انتهایی سنسور که با زاویه مشخص نسبت به سطح جریان نصب شده است، منتقل می شود. این پرتو منتقل شده ، با مایع تماس پیدا کرده و بخشی از سیگنال انتقال یافته،با فرکانسی متفاوت نسبت به سیگنال انتقال یافته منعکس می شود.

به عنوان مثال، فرکانس سیگنال برگشتی مقداری بیشتر خواهد بود اگر جریان آب به سمت پرتو حرکت کند و کقداری کمتر خواهد بود اگر جریان از پرتو ارسالی دور شود.

سیگنال های برگشتی به سمت منبع ارسالی برگردانده شده و فرکانس این سیگنال ها با فرکانس سیگنال های انتقال یافته مقایسه می شوند. تفاوت فرکانس ها، امکان اندازه گیری مستقیم سرعت و مسیر ذرات جریان را فراهم می سازد.

فلومترهای مخصوص کانال های باز که راداری هستند، نیاز به میزانی زبری جهت انعکاس قسمتی از امواج ارسالی دارد. امواج راداری ارسالی دارای طول موج ۲۴ گیگا هرتز می باشند. این فرکانس به علت کوتاه بودن طول موج که امکان اندازه گیری سرعت با حداقل اختلاط را می دهد، انتخاب شده است.

پردازش سیگنال برگشتی از سطح جریان توسط مدار پردازشگر FFT (Fast Fourier Transform)  پیچیده انجام می شود.          این مدار پردازشگر تبدیل فوریه، نمونه هایی از سیگنال های بازگشتی را دریافت و این سیگنال ها را به طیف های انرژی (این طیف ها  مکان هایی را که حداکثر میزان انرژی را دارند تعریف می کنند) و در نتیجه میزان سرعت تبدیل می کند.

فرکانس های داپلر برای هر ۱ m/s در ۱۲۸HZ کالیبره می شوند.

برای مثال فرکانس داپلر ۱۵۵ هرتز، معادل سرعت ۱٫۱۵ m/s میباشد.