اخبار

پایش کیفی آب رودخانه‏های مهم منتهی به دریای خزر آغاز شد

اخبار ایران
در راستای کنترل کیفی منابع آب دریای خزر، پایش کیفی آب رودخانه های مهم منتهی به دریای خزر آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب‏‏، مهندس جواد ملک، مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، با اعلام خبر آغاز پایش کیفی آب رودخانه هایی که به دریای خزر می ریزند، گفت: در راستای کنترل کیفی منابع آب دریای خزر، پایش سالانه چهار رودخانه مهم منتهی به سواحل جنوبی دریای خزر (سفیدرود، چالوس، بابلرود و گرگانرود) در دوره‏های پرآبی و کم‏آبی رودخانـه‏های فـوق‏الذکر انجـام خـواهد شـد.
وی افزود: در این انـدازه‏گیری ها پـارامتـرهای PH، کدورت، TSS، BOD، TOC، آنیون ها و کاتیون های اصلی و فلزات سنگین مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر با اشاره به محدوده اندازه گیری این رودخانه ها بیان کرد: محدوده اندازه گیری مصب رودخانه‏ها و بدنه آبـی دریـای خـزر متأثـر از رودخانه را در بـر می‏گیرد.
وی ادامه داد: در این راسـتا نخستین نمونه‏برداری آب در اوایل دی‏ماه سال جـاری با استفـاده از شناور تحقیقاتی “متـد” و با حضور کارشناسان گروه پایش‏های محیطی مرکز در مصب رودخانه بابلرود و بدنه آبی دریای خزر انجام شد.