اجرای پیش نیازهای ادوات آب و هواشناسی استان کرمانشاه

ارائه راهکارهای مانیتورینگ محیط زیست در ابتدا نیاز به شناخت کافی از پیکره مورد مطالعه دارد. در ادامه با توجه به وجود انواع و اقسام تجهیزات اندازه گیری انتخاب نوع و مدل مناسب نیاز به تجربه اندازه گیری و مانیتورینگ در هر مورد دارد. امروزه نیاز به مانیتورینگ آنلاین خود از نیازمندیهای اصلی کارشناسان است. انتقال همزمان تغییرات در پارامترهای مورد مطالعه و امکان انتقال به مراکز کنترلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که تاخیر در شناخت هر نوع آلاینده ای ممکن است خسارتهای غیر قابل جبران به همراه آورد.