شكوفايي جلبكي

  • شکوفایی جلبکی در سواحل شرقی چین

    سواحل كينگ داوو در استان شرقي شاندانگ در اوج تعطيلات تابستاني با كشند قرمز روبرو شد. از سال ١٩٥٠ حدود ٨٠ درصد جنگلهاي حرا در چين از بين رفته و نيز مساحت تالابها تا مرز ٥٧ درصد كاهش يافته است.. حدود ٣٠ درصد تالابهاي از بين رفته بعلت احيا اراضي در مناطق مزبور بوده است. افزايش روز افزون ورود الاينده هاي مختلف، كودهاي شيميايي ، آفت كشها به رودخانه ها و مصب از دلايل ديگر اين پديده ميباشد. تحقيقات ديگري نشان ميدهد كه در چين حدود ٤٨ خور با فلزات سنگين، مواد نفتي و حشره كش ها آلوده شده اند. در ٢٠ سال اخير چين در هر سال با ٨٣ كشند قرمز مواجه شده است. نكته جالب توجه اين است كه تحقيقات اندك انجام شده نشان ميدهد كه سواحل نزديك استان زيامين آسيدي ميباشد كه شرايط مناسبي براي رشد فيتوپلانكتون ها نمي باشد و هنوز تحقيقات براي تشخيص بروز چنين شكوفايي جلبكي وسيع ادامه دارد.  

    ادامه خبر