تجهیزات نمونه برداری

تجهیزات نمونه برداری قابل ارائه توسط شرکت مهندسین بدرآذین بنا در قالب مدلهای زیر است: